atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - تسلیت جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در فقدان «سردار حاج قاسم سلیمانی» جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - تسلیت جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در فقدان «سردار حاج قاسم سلیمانی»

تسلیت جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران در فقدان «سردار حاج قاسم سلیمانی»

سردار «حاج قاسم سلیمانی» اسطوره ای که در قاب ذهن تاریخ جاودانه خواهد ماند. 

قهرمان در نگاه اجتماع را اگر مرور کنیم به ابر مرد ایرانی دست می یابیم «سردار قاسم سلیمانی» قهرمانی جاودان در سرزمین ما خواهد بود. وجود او هم اینک فراتر از زنده بودنش به اسطوره ای جاودان در تاریخ امت اسلام تبدیل شده است، قهرمانی که به مانند یک انسان مومن و فداکار، ساده زیست و تاثیرگذار در زندگی ما. 

فقدان اسطوره همیشه رنگی به جامعه می بخشد، جامعه ایرانی رنگ جدیدی به خود گرفت.  جامه سیاه برای این ملت تازه نیست، برای سینمایی که به تازگی عزیزی از دست داده، نیز تازگی ندارد اما از دیروز به هرکوچه و بازاری که می رفتی و سر هر صحبتی که می نشستی، فارغ از نوع نگاه و طبقه اجتماعی و یا حتی جبهه سیاسی، اندوهی مشترک در میان مردمان موج می زد. 

اما حافظه تاریخی امت اسلام، اسطوره ملی ما را به ذهن می سپارد او همیشه در قاب ذهن ها باقی خواهد ماند و چه خوش افتخاریم که در زمان حیات او زیستیم امید که بتوانیم شایستگی های این سردار را درک کنیم . 

جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران جامه عزای امت اسلام را مانند دیگر اقشار جامعه، بر تن کرده و نام این اسطوره در قاب ذهن تاریخ جاودانه خواهد ماند. 

 

 

دسته: