atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - پیام سید ضیاء هاشمی به مناسبت روز ملی سینما جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - پیام سید ضیاء هاشمی به مناسبت روز ملی سینما

پیام سید ضیاء هاشمی به مناسبت روز ملی سینما

درود و همدلی
جهان درگیر ویروس هاست و فاصله هایی که هر روز بیشتر و بیشتر میشود


فاصله ی به ظاهر اجتماعی ! فاصله طبقاتی ! فاصله ی اخلاقی !فاصله ی شهروندی ! فاصله ی نداشتن دوست های آنچنانی ! فاصله ی هدیه های نجومی !

وفاصله ی بین درک و فهم ! فاصله ی بین من و ما ! فاصله ی بین سلامتی و بیماری ! فاصله ی بین بودن و نبودن ! در این میان 

(سینما فرصتی است برای باهم و کنار هم بودن )
سینما استواری اش بر پایه ی نور و صداست ، نور شرافت و صدا تعهد است. این روزها سینمای ما در كنار نور وصدا نیازمند همدلی ست ، بايد یار هم باشیم .
يكديگر را دريابيم !
سینمای ایران زنده است و نفس میکشد ، سینمای ایران فراز و نشیب بسیاری دیده ، بزرگان زیادی را از دست داده و عزیزان بزرگی را همچنان در کالبد خود استوار دارد ، مستدام باد وبرقرار .
سینماگران راستین روزتان مبارک
به امید آینده ای روشن
سید ضیاء هاشمی

#روز_سينما_مبارك