گزارش باکس آفیس هفته سی‌ویکم سال ۹۶

از تاریخ ۲۶ مهر تا ۲ آبان سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۸۹۰,۷۳۰,۸۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۸۳,۹۸۰ نفر بود. فیلم سینمایی خفه‌گی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای سومین هفته متوالی با افزایش مخاطب و فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته سی‌ام سال ۹۶

از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ مهر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۳۸۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۰۳,۲۰۷ نفر بود. فیلم سینمایی زرد برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با افزایش مخاطب و فروش روبه‌رو شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و نهم سال ۹۶

از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ مهر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۴۷۱,۶۱۶,۹۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۲۹۶,۲۶۲ نفر بود. فیلم سینمایی زرد صدرنشین جدول فروش هفتگی شد و گیشه سینمای ایران با افزایش مخاطب و فروش، رونق دوباره‌ای یافت.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و هشتم سال ۹۶

از تاریخ ۵ تا ۱۱ مهر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳۸۸,۲۷۱,۳۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۷۵,۵۳۰ نفر بود. فیلم سینمایی نگار برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و هفتم سال ۹۶

از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۴ مهر سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۰۶۲,۰۱۱,۴۰۱ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۰۸,۱۶۲ نفر بود. فیلم سینمایی نگار برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و ششم سال ۹۶

از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۸۳۹,۷۹۹,۵۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۷۱,۹۶۸ نفر بود. فیلم سینمایی نگار صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و پنجم سال ۹۶

از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ شهریور سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۸۳۶,۹۳۶,۶۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۳۸۸,۱۵۰ نفر بود. فیلم سینمایی اکسیدان برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و چهارم سال ۹۶

از تاریخ ۸ تا ۱۴ شهریور سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۴۳۸,۰۳۵,۴۱۳ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۳۰۷,۳۵۹ نفر بود. فیلم سینمایی اکسیدان صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای پنجمین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته بیست و سوم سال ۹۶

از تاریخ ۱ تا ۷ شهریور سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۷۹۹,۲۸۳,۰۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۳۵۲,۴۴۷ نفر بود. فیلم سینمایی ساعت ۵ عصر برای ششمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای چهارمین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.