گزارش باکس آفیس هفته سیزدهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۱٬۲۰۱٬۶۹۱٬۲۵۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۱۸۶٬۱۶۴ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای ششمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای چهارمین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته دوازدهم سال ۹۶

از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۲۳۸,۳۷۷,۵۴۶ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۲۸۳,۰۳۸ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای پنجمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای سومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته یازدهم سال ۹۶

از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۷۹۸,۹۴۵,۷۳۲ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۸۰,۵۶۸ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای چهارمین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته دهم سال ۹۶

از تاریخ ۳ تا ۹ خرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۹۹۴,۴۱۶,۴۲۵ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۸۶,۸۶۷ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته نهم سال ۹۶

از تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۶۵۸,۳۶۴,۱۱۶ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۸۴,۹۳۲ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته پیاپی با افزایش مخاطب و افزایش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته هشتم سال ۹۶

۸۶از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۲۶۸,۹۳۹,۰۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۵۱۰,۰۶۲ نفر بود. فیلم سینمایی نهنگ عنبر ۲ صدرنشین جدید جدول فروش هفتگی شد. گیشه سینمای ایران نیز با افزایش مخاطب و افزایش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته هفتم سال ۹۶

از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۲,۸۳۶,۵۵۳,۵۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۳۶۰,۷۹۴ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای هفتمین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد. گیشه سینمای ایران نیز برای دومین هفته متوالی با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته ششم سال ۹۶

از تاریخ ۶ تا ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۳,۲۹۷,۴۷۶,۶۰۰ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۲۵,۷۸۱ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای ششمین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و کاهش فروش مواجه شد.

گزارش باکس آفیس هفته پنجم سال ۹۶

از تاریخ ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، فروش فیلم‌های روی پرده در مجموع ۴,۳۹۰,۶۴۹,۶٠٠ تومان و مجموع مخاطبان آن‌ها ۴۹۹,۱۵۲ نفر بود. فیلم سینمایی گشت ۲ برای پنجمین هفته متوالی صدرنشینی خود را حفظ کرد. گیشه سینمای ایران نیز با ریزش مخاطب و افزایش فروش اندک مواجه شد.