جلسه شورای صنفی اکران - ۷ اسفند ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۷ اسفند ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۳۰ بهمن ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۱۱ بهمن ۹۶

جلسه فوق‌العاده شورای صنفی اکران روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ با حضور نمایندگان تهیه‌کنندگان، سینماداران، پخش‌کنندگان، کارگردانان و نماینده محترم معاونت سینمایی برگزار شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۹ بهمن ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۳ بهمن ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۲ بهمن ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۲ بهمن ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۲۵ دی ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۲۵ دی ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۱۸ دی ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۱۸ دی ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۱۱ دی ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت

جلسه شورای صنفی اکران - ۴ دی ۹۶

جلسه شورای صنفی اکران صبح روز دوشنبه ۴ دی ۹۶ در محل ساختمان خانه سینما و با حضور نمایندگان شورای عالی تهیه‌کنندگان، کانون پخش‌کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن سینماداران تشکیل شد.

نوشته شده توسط مدیریت سایت