atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - روزنامه شرق _ در خانه سینما چه خبر است؟ جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - روزنامه شرق _ در خانه سینما چه خبر است؟

روزنامه شرق _ در خانه سینما چه خبر است؟

این روزها خبرهایی که از «خانه سینما» به گوش می رسد، چندان خوشایند نیست! پاســخ گونبودن از یک سو و نامه نگاری هایی علیه هیئت مدیره این خانه از سوی دیگر، گواه تشنجی است که ساختار خانه را فراگرفته و قطعه تبعات خوبی نخواهد داشت!

PSX_20200428_153259 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - روزنامه شرق _ در خانه سینما چه خبر است؟

 

اگر مهم ترین مشکل امروز جامعه ایران را شیوع ویروس «کرونا» بدانیم،

قطعا جامعه اصناف سینمایی ایران که بخش عظیمی از فعاالن سینما را

تحت پوشــش خود قرار داده، در این روزها در کنار مردم با چنین معضلی

در حال دســت وپنجه نرم کردن است. با این نگاه یکی از فعالیت های قابل

دفاع اصناف سینمایی، تشکیل «کارگروه کرونای خانه سینما» بود که دائم

پروژه های ســینمایی و تلویزیونی را که به پروتکل های بهداشــتی تمکین

نمی کردنــد و همچنان روند تولید را ادامه می دادند، رصد می کرد و نتیجه

این پیگیری ها، اطالع رســانی به موقع و رســانه ای کردن خبرها باعث شد

برخی از پروژه های ســینمایی موظف به پاسخ گویی و توقف کار شوند؛ اما

در نهایــت ناباوری در اوایل این هفته با بیانیه ای مواجه شــدیم که خبر از

انحالل این کارگروه می داد. نکته مبهم و تأسف برانگیز در متن بیانیه دلیل

این انحالل را ناهماهنگی در «هیئت مدیره خانه ســینما » نام برده بود که

مخاطب را با «چرایی و به چه علت» بزرگ مواجه می کند.

کارگروه کرونای خانه سینما که با همت پنج تشکل سینمایی راه افتاده

بود، آنها با نوشتن اطالعیه ای عنوان کردند که برخی از اعضای هیئت مدیره

خانه ســینما ســعی در دخالت و موازی کاری در برنامه های این کارگروه

داشتند. در این متن آمده است: «همان طورکه اطالع دارید کارگروه کرونای

خانه سینما هم زمان با شروع بحران کرونا به پیشنهاد انجمن برنامه ریزان

و دســتیاران کارگردان و به عنوان نخســتین کارگروه قبل از همه ستادها و

کارگروه ها و نیز کارگروه کرونای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به شکلی

مستقل با حضور چند صنف سینمایی آغاز به کار کرد. این کارگروه از همان

ابتدا با رصدکردن پروژه ها به نحوی شایســته و ارتباطی تنگاتنگ پلی شد

بین فیلم ها و مراجع تصمیم گیر و در این مدت کوتاه دســتاوردهای صنفی

و حقوقی بزرگی داشــت، اما هم اکنون باید انحالل آن را اعالم کنیم. دلیل

اصلــی این تصمیم عــدم هماهنگی هیئت مدیره خانه ســینما با کارگروه

کرونای خانه سینما و موازی کاری است. تصور ما بر این است که متأسفانه

این گونه حرکات غیرصنفی می تواند بیشــتر در جهت شیوع ویروس کرونا

باشــد تا در حکم مقابلــه با آن! کارگروه کرونای خانه ســینما یک حرکت

خودجوش صنفی، مســتقل از درون خانه سینماســت که خوشــبختانه

در دایره خودی ها و معتمدین ســازمان ســینمایی نبوده و نیســت و شاید

به همین دلیل اســت که نتوانستند استقالل آن را تحمل کنند. لذا علی رغم

عــزم جدی و برنامه هــای دقیق این کارگروه برای ایام کرونا و پســاکرونا و

با وجود تمامی فشــارها، ســنگ اندازی ها، موازی کاری ها و...، تا این لحظه

با افتخار توانســتیم در کارگروه کرونا از ســالمت خانواده سینما حمایت و

مراقبت کنیم و درحال حاضر چاره ای جز انحالل نداریم. ما همچنان پیگیر

مطالبات صنفی خود در این زمینه هســتیم، ولی بدیهی اســت از این پس

مســئولیت تمام اتفاقات و تصمیم گیری های حوزه کرونا بر عهده اعضای

محترم هیئت مدیره است.کانون کارگردانان سینمای ایران/ انجمن مدیران

تولید ســینمای ایران/ انجمن برنامه ریزان و دســتیاران کارگردان ســینما/

انجمن دستیاران فیلم بردار سینما/ انجمن جلوه های ویژه میدانی».

بــا خواندن متن این بیانیه ســؤال های متفاوتی بــه ذهن هر مخاطبی

متبادر می شود که چرا در هیئت مدیره خانه سینما ناهماهنگی وجود دارد؟

علــت این اختالفات درون گروهی چیســت؟ به چه دلیل خانه ســینمایی

فعلی به پرمشکل تین نهاد صنفی تبدیل شده است؟

باید خاطرنشان کنیم مدیران خانه سینما در همین اندک توجه ظاهری

به امور رفاهی، رویکرد جداســازی اعضا براســاس وضعیت مالی را مبنا

می داننــد که این روش نه تنهــا مقرون به واقع نبوده کــه نتایج آن دارای

ابهامات فراوانی نیز می باشــد، تفکیک اعضا بر مبنای تمکن مالی به دلیل

گمانه زنی بودن آنها، توهین آشکار به همکاران کم برخوردار و نادیده گرفتن

همکارانی اســت که به نجابت صورت به سیلی سرخ نگه می دارند! که از

قضا این عزیزان در این حرفه بســیار فراوان اند و به دلیل (در اغلب موارد)

حاکمیت ســلیقه و باند و دسته، همواره مورد بی مهری و ظلم قرار گرفته

و می گیرنــد! نکته دیگر اینکه لفظ پرداخــت و حمایت مالی تحت عنوان

عیدی برخالف نظر رئیس هیئت مدیره خانه سینما، نه تنها لفظی اشتباهی

و توهین آمیز نیست، بلکه عیدی دادن و گرفتن در فرهنگ ایرانی و اسالمی

ما اتفاقا امری بســیار پسندیده و اخالقی است؛ در عوض آنچه توهین آمیز

و اشتباهی است، قشربندی و نگاه کارگری و از باال به پایین به همکارانمان

در صنوف سینمایی اســت که متأسفانه در همه شئون از هویت صنفی تا

الخ تعمیم داده شده؛ به نظر می رسد اشتباهی نگاه بورژوازی طبقه ممتاز

به طبقه کارگری اســت که در خانه ســینما رســوخ کرده است و اشتباها

بــا مخالف خوانی و افــکاری تماما در خالف ماهیــت صنف و کار صنفی

متأسفانه به هدایت هیئت مدیره خانه ســینمایی قرار گرفتید که اقدامات

ارزشمند یکی از صنوف خانه سینما در جذب تسهیالت از دولت را به جای

تکریــم، این چنین ... بدون منطق نقد می کنید. معیشــت هنرمندان نجیب

این مرزوبوم همچون دیگر هم وطنانمان سال هاســت دستخوش ناامنی و

بی ثباتی اســت؛ اما آنها صورت به سیلی سرخ نگه نداشته اند که به منت

چیزکی دریافت کنند، آن هم به دســت مبارک شــما! بر مرکب شــاهی و

فئودالی صله و انعام که نمی دهید! از جیب مبارک هم که کســر نشده! از

محل بیت المالی است که همه در آن سهیم اند و شما صرفا امانت دارید تا

در عادالنه ترین شکل و در کمترین زمان ممکن تقدیم آنها کنید».

همچنین محمدحســین فرحبخش به رئیس هیئت مدیره خانه سینما

نامه ای نوشــت. در بخشی از این نامه آمده اســت: «آقای اسعدیان! شما

اگــر آلزایمر گرفته اید اما همه خوب یادشــان هســت این پــول یا در واقع

عیدی (یک ســال ۳۰۰ هزار تومان و یک ســال ۶۰۰ هزار تومان) در دورانی

که دالر هزارو ۲۰۰ تومان بود و خانه ســینما به علت بی کفایتی امثال شما

بســته شده بود و کسی نبود نگران معیشت اهالی سینما باشد، با همت و

پیگیری جامعه صنفی تهیه کنندگان و توسط نمایندگان دفتر رئیس جمهور

محترم وقت، با ارائه کارت ملی و ثبت کدهای ملی به اعضای خانه سینما

پرداخت شــده و دیناری از آن در اختیــار جامعه صنفی تهیه کنندگان قرار

نگرفت که بخواهد در تقسیم آن دخالت کند. غیر از این هم در چند نوبت

به مناسبت هایی بن کاال به اعضای خانه سینما داده شد که باز هم مسئول

تقسیم آن نمایندگان دفتر ریاست جمهوری بودند و به علت تعطیلی خانه

سینما، جامعه صنفی تهیه کنندگان فقط زحمت پیگیری و اقناع مسئولین

برای تخصیص این کمک ها را به عهده داشــت که اســناد همه این موارد،

حتی نام و امضای دوستان سرشناس شما که از دریافت همین مبالغ اندک

عیدی هم نگذشــتند، موجود است. جالب است که االن پرداخت عیدی را

در شأن سینماگران نمی دانید، ولی در آن دوران رفقای سرشناستان نفر اول

دریافت عیدی بودند. حاال شــما چــه کاره ای که بگویی پرداخت عیدی در

شأن اهالی سینما هست یا نه؟ اگر خودتان عرضه ندارید برای اعضای خانه

سینما قدمی بردارید، با دروغ و فرافکنی اجر گذشتگان را ضایع نکنید».

«شــرق» نظرات مخالفان و موافقان این دیدگاه را در گزارشــی مستقل

 

دسته:
نوشته شده توسط Hhashemi